Chi Tiết Sản Phẩm

Trạm đo thời tiết EDC

Mã sản phẩm : EDC
Liên hệ
Mô tả :

RAÏM ÑO CAÙC CHÆ TIEÂU THÔØI TIEÁT

Nước saûn xuaát: Myõ

- Thieát bò ño toác ñoä gioù, nhieät ñoä, ñoä aåm khoâng khí, aùp suaát khí quyeån, höôùng gioù, löu löôïng möa, ño böùc xaï maët trôøi.  Heä thoáng ñöôïc thieát keá söû duïng thaân thieän ñeå löu döõ lieäu vaø theo doõi theo thôøi gian thöïc thôøi tieát.

- Coù theå trang bò ño theâm caùc phuï tuøng ñeå ño chæ tieâu nhö: böùc xaï maët trôøi, nhieät ñoä cuûa nöôùc hoaëc ñaát, ñaàu doø thöù 2 cho nhieät ñoä khoâng khí, gaàu ño löôïng möa, söï bay hôi vaø ñoä aåm cuûa ñaát …

- Caùc module ñöôïc thieát keá daïng caém vaø chaïy (plug ang play), deã daøng cho theâm ñaàu doø hoaëc thay theá.

- Neáu muoán hoaït ñoäng beân ngoaøi hoaëc töø xa, phaûi mua theâm 2 boä phaän  ñeå laép theâm vaøo maùy. (option)

Thoâng Soá kỹ thuật:

Module nhaän döõ lieäu

+ Ñôn vò cho baûng baùo caùo: heä Anh hoaëc heä Myõ cho taát caû caùc thoâng soá ño.

+ Nguoàn ñieän hoaït ñoäng: 10 ~ 16 VDC (adaptor 110VAC)

+Nguoàn ñieän tieâu thuï toång coâng: 30 mA max

+ Coång giao dieän: Serial RS 232, 9 chaân cho maùy tính.

+ Boä nhôù 128 KB RAM löu döõ lieäu cho 45 ngaøy (khi caøi ñaët thôøi gian laáy maãu laø 15 phuùt cho 6 ñaàu doø), coù theå naâng caáp leân 256 hoaëc 512 KB.

+ Coång giao dieän cho moderm (option) vaø 2 coång ra cho tín hieäu baùo ñoäng.

Ño toác ñoä gioù:

 + Khoaûng ño: 0 – 125 mph (0 – 57 m/s)

+ Ñoä phaân giaûi: > 0.1 mph

+ Ñoä chính xaùc: ± 1 mph

+ Ngöôõng baét ñaàu ño: 0.8 mph

+ Haèng soá thôøi gian: 2 giaây

Ño höôùng gioù:

+ Khoaûng ño: 0 – 3600

+ Ñoä phaân giaûi: > 0.1%

+ Ñoä chính xaùc: +/- 10 F

+ Ngöôõng baét ñaàu ño: 200 – WS – 02E: 1.2 mph;

Nhieät ñoä khoâng khí:

Khoaûng nhieät ñoä:   - 400 C ~ 600 C  (- 40 ~ 1400 F)

Module thu nhaän döõ lieäu: - 40 ~ 1400 F (- 40 ~ 600 C)

Ño ñoä aåm töông ñoái:

+ Khoaûng ño: 0 – 100% RH

 + Ñoä chính xaùc: +/- 3% (10 ñeán 90%)

Ño aùp suaát khí quyeån:

+ Khoaûng ño: 28.25 --> 30.75 inches Hg

+ Khoaûng giao ñoäng: 2.50 inches Hg (85 hpa)

+ Ñoä phaân giaûi: ± 0.01 inches Hg hoaëc  ± 0.3 hpa

+ Hieäu chænh cao ñoä:  0 ñeán 10,000 feet (chænh baèng vít vaën)

+ Ñoä chính xaùc tuyeät ñoái: .05 inches Hg

Ño löôïng möa:

Thôøi gian: mm / dd  & hh:mm (+/- 30 s/thaùng)

Ñoä chính xaùc: +/-30 s / thaùng

Ño böùc xaï maët trôøi

+ Ñaàu doø: Silicon Pyrannometer

+ Khoaûng phoå: 0.4 ñeán 1.1 microns

+ Ñoä nhaïy: 80mV/1000 W/m2

+ Ñoä chính xaùc: ± 5%

Ñoàng hoà thôøi gian

+ Daïng thôøi gian: Thaùng/Ngaøy vaø Giôø/Phuùt

+ Ñoä sai soá: ± 30 giaây / thaùng

RAÏM ÑO CAÙC CHÆ TIEÂU THÔØI TIEÁT

Nước saûn xuaát: Myõ

- Thieát bò ño toác ñoä gioù, nhieät ñoä, ñoä aåm khoâng khí, aùp suaát khí quyeån, höôùng gioù, löu löôïng möa, ño böùc xaï maët trôøi.  Heä thoáng ñöôïc thieát keá söû duïng thaân thieän ñeå löu döõ lieäu vaø theo doõi theo thôøi gian thöïc thôøi tieát.

- Coù theå trang bò ño theâm caùc phuï tuøng ñeå ño chæ tieâu nhö: böùc xaï maët trôøi, nhieät ñoä cuûa nöôùc hoaëc ñaát, ñaàu doø thöù 2 cho nhieät ñoä khoâng khí, gaàu ño löôïng möa, söï bay hôi vaø ñoä aåm cuûa ñaát …

- Caùc module ñöôïc thieát keá daïng caém vaø chaïy (plug ang play), deã daøng cho theâm ñaàu doø hoaëc thay theá.

- Neáu muoán hoaït ñoäng beân ngoaøi hoaëc töø xa, phaûi mua theâm 2 boä phaän  ñeå laép theâm vaøo maùy. (option)

Thoâng Soá kỹ thuật:

Module nhaän döõ lieäu

+ Ñôn vò cho baûng baùo caùo: heä Anh hoaëc heä Myõ cho taát caû caùc thoâng soá ño.

+ Nguoàn ñieän hoaït ñoäng: 10 ~ 16 VDC (adaptor 110VAC)

+Nguoàn ñieän tieâu thuï toång coâng: 30 mA max

+ Coång giao dieän: Serial RS 232, 9 chaân cho maùy tính.

+ Boä nhôù 128 KB RAM löu döõ lieäu cho 45 ngaøy (khi caøi ñaët thôøi gian laáy maãu laø 15 phuùt cho 6 ñaàu doø), coù theå naâng caáp leân 256 hoaëc 512 KB.

+ Coång giao dieän cho moderm (option) vaø 2 coång ra cho tín hieäu baùo ñoäng.

Ño toác ñoä gioù:

 + Khoaûng ño: 0 – 125 mph (0 – 57 m/s)

+ Ñoä phaân giaûi: > 0.1 mph

+ Ñoä chính xaùc: ± 1 mph

+ Ngöôõng baét ñaàu ño: 0.8 mph

+ Haèng soá thôøi gian: 2 giaây

Ño höôùng gioù:

+ Khoaûng ño: 0 – 3600

+ Ñoä phaân giaûi: > 0.1%

+ Ñoä chính xaùc: +/- 10 F

+ Ngöôõng baét ñaàu ño: 200 – WS – 02E: 1.2 mph;

Nhieät ñoä khoâng khí:

Khoaûng nhieät ñoä:   - 400 C ~ 600 C  (- 40 ~ 1400 F)

Module thu nhaän döõ lieäu: - 40 ~ 1400 F (- 40 ~ 600 C)

Ño ñoä aåm töông ñoái:

+ Khoaûng ño: 0 – 100% RH

 + Ñoä chính xaùc: +/- 3% (10 ñeán 90%)

Ño aùp suaát khí quyeån:

+ Khoaûng ño: 28.25 --> 30.75 inches Hg

+ Khoaûng giao ñoäng: 2.50 inches Hg (85 hpa)

+ Ñoä phaân giaûi: ± 0.01 inches Hg hoaëc  ± 0.3 hpa

+ Hieäu chænh cao ñoä:  0 ñeán 10,000 feet (chænh baèng vít vaën)

+ Ñoä chính xaùc tuyeät ñoái: .05 inches Hg

Ño löôïng möa:

Thôøi gian: mm / dd  & hh:mm (+/- 30 s/thaùng)

Ñoä chính xaùc: +/-30 s / thaùng

Ño böùc xaï maët trôøi

+ Ñaàu doø: Silicon Pyrannometer

+ Khoaûng phoå: 0.4 ñeán 1.1 microns

+ Ñoä nhaïy: 80mV/1000 W/m2

+ Ñoä chính xaùc: ± 5%

Ñoàng hoà thôøi gian

+ Daïng thôøi gian: Thaùng/Ngaøy vaø Giôø/Phuùt

+ Ñoä sai soá: ± 30 giaây / thaùng

Sản phẩm khác
Lượt truy cập: 37571 Online: 6
Hotline tư vấn miễn phí: 84.934.062.791
Zalo