Chi Tiết Sản Phẩm

Thiết bị đo điện từ trường tần số cao

Mã sản phẩm : NBM550
Liên hệ
Mô tả :

Thiết bị đo điện từ trường tần số cao

 • §o c­ưêng ®é ®iÖn tõ trư­êng kiÓu v« hư­íng trong d¶i tÇn 100kHz ÷ 60GHz

D¶i ®o:

0.01 V/m to 100 kV/m,

0.027 mA/m to 265.3 A/m

0.265 μW/m2 to 26.53 MW/m2

0.0001 to 9999 % gi¸ trÞ tiªu chuÈn an toµn ¸p dông.

 • Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ kÕt qu¶ ®o v« h­ưíng vµ kÕt qu¶ theo 03 trôc kh«ng gian (X, Y, Z)
 • Kh¶ n¨ng hiÖu chuÈn tÇn sè 1kHz – 100GHz.
 • Thêi gian ghi nhí tíi 100h( b­íc ®Æt: 1s ®Õn 60 phót)
 • Mµn h×nh ®å ho¹ LCD 10cm (240x320dot)
 • Tù ®éng nhËn ®Çu ®o
 • Bé nhí cho 5000 kÕt qu¶ ®o
 • Kh¶ n¨ng l­ưu gi÷ kÕt qu¶ theo vÞ trÝ qua lùa chän option GPS.
 • Kh¶ n¨ng ®äc kÕt qu¶: gi¸ trÞ thùc, gi¸ trÞ max, min, trung b×nh, trung b×nh max.
 • Chøc n¨ng: tÝnh trung b×nh theo thêi gian, kh«ng gian, theo sè lÇn ®o.
 • Chøc n¨ng b¸o ®éng.
 • Chøc n¨ng tù ®éng chuÈn ZERO
 • ChÕ ®é history cho phÐp hiÓn thÞ kÕt qu¶ ®o theo d¹ng ®å thÞ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña 8h lµm viÖc liªn tôc.
 • §¬n vÞ ®o: V/m, A/m, mW/cm2, W/m2, %.
 • PhÇn mÒm NBM-TS: l­u gi÷ kÕt qu¶ trªn PC, qu¶n lý vµ xö lý sè liÖu, ®Æt chÕ ®é ®o cho m¸y, ®iÒu khiÓn tõ xa, cËp nhËt phÇn mÒm n©ng cÊp cho m¸y ®o.
 • Chøc n¨ng chän thªm: GPS cho x¸c ®Þnh vÞ trÝ cho phÐp ®o, ghi ©m do ®ã kh«ng cÇn ghi chÐp khi ®o t¹i hiÖn tr­ưêng.

øng dông:

 • X¸c ®Þnh c­êng ®é tr­ưêng theo c¸c tiªu chuÈn an toµn.
 • X¸c ®Þnh vïng an toµn
 • §o c­êng ®é tr­êng xung quanh c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng vµ radar
 • §o c­ưêng ®é tr­ưêng cña c¸c tr¹m ph¸t vµ hÖ thèng th«ng tin theo c¸c tiªu chuÈn an toµn.
 • §o c­ưêng ®é tr­ưêng trong m«i tr­ưêng c«ng nghiÖp
 • X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng b¶o vÖ ng­êi dïng cña c¸c thiÕt bÞ cã sö dông bøc x¹ tÇn sè cao.

 

Thiết bị đo điện từ trường tần số cao

 • §o c­ưêng ®é ®iÖn tõ trư­êng kiÓu v« hư­íng trong d¶i tÇn 100kHz ÷ 60GHz

D¶i ®o:

0.01 V/m to 100 kV/m,

0.027 mA/m to 265.3 A/m

0.265 μW/m2 to 26.53 MW/m2

0.0001 to 9999 % gi¸ trÞ tiªu chuÈn an toµn ¸p dông.

 • Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ kÕt qu¶ ®o v« h­ưíng vµ kÕt qu¶ theo 03 trôc kh«ng gian (X, Y, Z)
 • Kh¶ n¨ng hiÖu chuÈn tÇn sè 1kHz – 100GHz.
 • Thêi gian ghi nhí tíi 100h( b­íc ®Æt: 1s ®Õn 60 phót)
 • Mµn h×nh ®å ho¹ LCD 10cm (240x320dot)
 • Tù ®éng nhËn ®Çu ®o
 • Bé nhí cho 5000 kÕt qu¶ ®o
 • Kh¶ n¨ng l­ưu gi÷ kÕt qu¶ theo vÞ trÝ qua lùa chän option GPS.
 • Kh¶ n¨ng ®äc kÕt qu¶: gi¸ trÞ thùc, gi¸ trÞ max, min, trung b×nh, trung b×nh max.
 • Chøc n¨ng: tÝnh trung b×nh theo thêi gian, kh«ng gian, theo sè lÇn ®o.
 • Chøc n¨ng b¸o ®éng.
 • Chøc n¨ng tù ®éng chuÈn ZERO
 • ChÕ ®é history cho phÐp hiÓn thÞ kÕt qu¶ ®o theo d¹ng ®å thÞ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña 8h lµm viÖc liªn tôc.
 • §¬n vÞ ®o: V/m, A/m, mW/cm2, W/m2, %.
 • PhÇn mÒm NBM-TS: l­u gi÷ kÕt qu¶ trªn PC, qu¶n lý vµ xö lý sè liÖu, ®Æt chÕ ®é ®o cho m¸y, ®iÒu khiÓn tõ xa, cËp nhËt phÇn mÒm n©ng cÊp cho m¸y ®o.
 • Chøc n¨ng chän thªm: GPS cho x¸c ®Þnh vÞ trÝ cho phÐp ®o, ghi ©m do ®ã kh«ng cÇn ghi chÐp khi ®o t¹i hiÖn tr­ưêng.

øng dông:

 • X¸c ®Þnh c­êng ®é tr­ưêng theo c¸c tiªu chuÈn an toµn.
 • X¸c ®Þnh vïng an toµn
 • §o c­êng ®é tr­êng xung quanh c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng vµ radar
 • §o c­ưêng ®é tr­ưêng cña c¸c tr¹m ph¸t vµ hÖ thèng th«ng tin theo c¸c tiªu chuÈn an toµn.
 • §o c­ưêng ®é tr­ưêng trong m«i tr­ưêng c«ng nghiÖp
 • X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng b¶o vÖ ng­êi dïng cña c¸c thiÕt bÞ cã sö dông bøc x¹ tÇn sè cao.
Lượt truy cập: 37569 Online: 9
Hotline tư vấn miễn phí: 84.934.062.791
Zalo